DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szczegóły


Opublikowano: 31 marca 2021


IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publiczynych. Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu.
Data publikacji strony internetowej: 1 wrzesnia 2003

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacje dodatkowe - strona posiada:


Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:
 • podwyższony kontrast
 • podkreślone linki
 • nawigacja klawiaturą
 • skala szerokości
 • jasne tło
 • na stronie internetowej można uzywać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki

 • Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  dyrektor szkoły - Beata Sikorska, e-mail: dyrektor@lo4.grudziadz.pl
 • Telefon: (56)45-10-240 / 609-001-258

 • Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostepności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostepnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostepnej.

 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastapić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest mozliwe, powinno nastapić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

  Zgłoszenia można dokonać również w jednej z nastepujących form:

  -poprzez e-mail szkoły:               dyrektor@lo4.grudziadz.pl;
  -droga pocztową na adres:          ul.Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
  -osobiście u Dyrektora Szkoły     Beaty Sikorskiej

  Dostępność architektoniczna

  Do siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22 można dojechać liniami tramwajowymi numer 1 i 2 - przystanek na Al. 23 Stycznia, jak również liniami autobusowymi numer 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, N - przystanek przy Sienkiewicza. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 20 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Grudziądzu znajduje się na stronie: http://mzk.grudziadz.pl/2020/12/28/zmiana-rozkladow-jazdy-od-1-stycznia-2021/ IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu znajduje się przy ul. Sienkiewicza 22. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Sienkiewicza. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz ciężkie zabytkowe drzwi wejściowe - otwierane ręcznie - wewnątrz również trzeba pokonać schody. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście do szkoły od łącznika sali gimnastycznej. Znajduje się tam pochylnia prowadząca do budynku głównego, w którym znajduje się dźwig (platforma dla niepełnosprawnych), który służy do pokonania klatki schodowej. Poprzez platformę można dostać się na parter budynku głównego szkoły, celem załatwienia spraw w sekretariacie lub gabinecie dyrektora. Szkoła ma własny parking pomiędzy budynkiem głównym a halą sportową. Brak jest natomiast wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.